Transcription

[Facsimile Image]

En Tragisk Livsskaebne afsluttedes I Gaar

Lili ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 – tidligere Maleren Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 – er død paa FrauenklinikMunicipal Women's Clinic (fictional and historical) is the Staatliche Frauenklinik in Dresden, directed by Professor Kurt Warnekros from 1925 to 1948." i DresdenDresden (historical), city in Germany.

(01) En ejendommelig Livsskæbne, der udviklede sig uden for alle tilvante Forestillinger, har i Gaar fundet sin Afslutning. Lili ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 – tidligere Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 – er i Gaar Formiddags efter flere Maaneders haarde Lidelser afgaaet ved Døden paa FrauenklinikMunicipal Women's Clinic (fictional and historical) is the Staatliche Frauenklinik in Dresden, directed by Professor Kurt Warnekros from 1925 to 1948." i DresdenDresden (historical), city in Germany.


Lili Elvenes, fotograferet i
              Sommer.
Lili ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931, fotograferet i Sommer.

(02) I et Interview med hende selv, fortalte vi i Sommer vore Læsere hendes Livs Historie, der falder i to skarpt adskilte Afsnit. Det første omfattede Maleren Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931, en ung, talentfuld og lovende Maler, der drog til FrankrigFrance is a western European country whose capital is Paris., hvor han bosatte og akklimatiserede sig og sammen med sin Kunstnerkamerat, Malerinden Gerda WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener brød sig en Bane. Malerparret udstillede paa de franske Udstillinger, høstede megen Anerkendelse og skabte sig en smuk kunstnerisk Position. Med Aars Mellemrum udstillede Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 her i Byen og rundt om i mange københavnskeCopenhagen (historical), capital of Denmark Hjem hænger hans Landskaber, de fleste med Motiver fra FrankrigFrance is a western European country whose capital is Paris. og ItalienItaly is a European country whose capital is Rome..

(03) Men Medgangen gjorde ikke Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 lykkelig, efterhaanden som Aarene gik, følte han sig mere og mere forpint, baade aandeligt og legemligt, og det gik op for ham, at han var blevet forkert placeret her i Livet. Forgæves søgte han Hjælp hos en Række Læger, med først da han kom i Forbindelse med den berømte tyske Kvindelæge Professor WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948, Lederen af den ansete “FrauenklinikMunicipal Women's Clinic (fictional and historical) is the Staatliche Frauenklinik in Dresden, directed by Professor Kurt Warnekros from 1925 to 1948."” i DresdenDresden (historical), city in Germany, fandt han den rette Forstaaelse. Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 konstaterede, at det drejede sig om et af de Tilfælde, hvor et Individ fødes med dobbelte Kønsanlæg. Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 var i Kirkebogen indskrevet som en Mand, men var i langt højere Grad en Kvinde, og i Aarenes Løb havde hans egentlig Natur udløst sig mere og mere. Gennem en Række dristige og teknisk set beundringsværdige Operationer skabte Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 sin Patient Betingelserne for at fortsætte Livet som Kvinde.

(04) Det var en ung Dame, udpræget kvindeligt tænkende og følende, der i Fjor Efteraar kom hertil som Rekonvalescent, for at skaffe sig Borgerret i Samfundet. Hun var endnu stærkt nervøs og oprevet efter de alvorlige Indgreb og det lange Sygeleje, skræmt, usikker og famlende over for Tilværelsen, men efterhaanden som de praktiske Vanskeligheder ordnede sig, fik hun mere Mod til at tage Livet op, ud fra de nye Forudsætninger. Hun fik en ny Identitet, hendes Navn blev i Kirkebogen rettet til Lili ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 (over for Offentligheden kaldte hun sig for Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931) og Ægteskabet med Gerda WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener blev ikke opløst, men erklæret for ugyldigt.

(05) Der var i dette nye Afsnit af hendes Liv vistnok nogle Maaneder, hvor det tragiske i hendes Liv blev trængt tilbage af en lykkelig Tilfredshed, hun sagde selv, at hun havde Følelsen af at være sluppet ud af et Fængsel, og hun nød endelig at være sig selv, at faa Lov til at udfolde sin naturlige Personlighed.

(06) Tillidsfuld og frejdig forlod hun i Begyndelsen af Juni KøbenhavnCopenhagen (historical), capital of Denmark for efter et Besøg i DresdenDresden (historical), city in Germany at rejse til ParisParis (historical), capital of France og derfra videre til MarokkoMorocco (historical), a country in northern Africa, hvor hun skulle besøge Gerda WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener og hendes italienske Mand, Kapt. PortaFernando Porta (b. 1897), Gerda Wegener’s second husband. Det inderlige Venskabsforhold, der gennem de mange Arbejdsaar havde knyttet EinarEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 og GerdaGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener sammen, gav sig under de ændrede Forhold det smukkeste Udslag, og Gerda WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener var Lili ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 en taalmodig, opofrende og kærlig Støtte.

(07) Da Lili ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 ankom til DresdenDresden (historical), city in Germany, foretrak imidlertid Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 at beholde hende paa sin KlinikMunicipal Women's Clinic (fictional and historical) is the Staatliche Frauenklinik in Dresden, directed by Professor Kurt Warnekros from 1925 to 1948." for at foretage en sidste og afsluttende Operation. Den gik godt, og en Tid saa det ud til, at hun skulde komme over det, men saa viste det sig, at hun var angrebet af en alvorlig Sygdom, vistnok en Kræftlidelse, som udviklede sig meget hurtigt. Hun led store Smerter, men var ved sin Bevidsthed lige til det sidste.

(08) Medens Lili ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 stillede de største Forventninger til sin nye Tilværelse, Krav, som Livet aldrig vilde have kunnet indfri og derfor kun vilde have beredt hende store Skuffelser, fremgik det af de smukke og afklarede Afskedsbreve, hun har sendt sin Slægt og sine Venner, at hun havde fundet sig helt til Rette med Døden. Paa sit Dødsleje fuldførte hun en Selvbiografi, som hun ønskede skulde udkomme i Bogform.

(09) Lili Elvenes’ Broderbrother (fictional), Andreas’s brother, modeled on Holger Wegener (b. 1880), brother of Einar Wegener, der bor i Nærheden af Barndomshjemmet i VejleVejle (historical), Einar Wegener’s birthplace in the Jutland region of Denmark, var for et Par Dage siden rejst ned til hende. Hendes Begravelse vil efter hendes eget Ønske finde Sted i DresdenDresden (historical), city in Germany.

Fru LoulouLousie (Loulou) Lassen (1876–1947), a Danish journalist who interviewed the Wegeners and assisted Lili in an early draft of her memoirs.

Translation

A Tragic Life Story Was Ended Yesterday

Lili ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931– formerly the painter Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 – has died at FrauenklinikMunicipal Women's Clinic (fictional and historical) is the Staatliche Frauenklinik in Dresden, directed by Professor Kurt Warnekros from 1925 to 1948." in DresdenDresden (historical), city in Germany.

(01) A singular life story that developed beyond all customary conceptions reached its conclusion yesterday. Lili ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 – formerly Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 – passed away yesterday morning at FrauenklinikMunicipal Women's Clinic (fictional and historical) is the Staatliche Frauenklinik in Dresden, directed by Professor Kurt Warnekros from 1925 to 1948." in DresdenDresden (historical), city in Germany after several months of severe suffering.


Lili Elvenes, photographed this
              summer.
Lili ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931, photographed this summer.

(02) In an interview with her this summer, we told our readers her life’s story, which falls into two sharply separated parts. The first comprised the painter Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931, a young talented and promising painter who went to FranceFrance is a western European country whose capital is Paris. where he settled and became acclimatised and with his fellow artist, the painter Gerda WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener, blazed a trail for himself. The painter couple exhibited at the French exhibitions, gained much recognition and established a fine artistic position for themselves. Every few years Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 exhibited in this city and his landscapes hang in many homes around CopenhagenCopenhagen (historical), capital of Denmark, most of them with subjects from FranceFrance is a western European country whose capital is Paris. and ItalyItaly is a European country whose capital is Rome..

(03) But the success did not make Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 happy, as the years passed by, he felt more and more tormented, both spiritually and physically, and he realised that he had been misplaced in this life. To no avail he sought help from a number of doctors but not until he came into contact with the famous German gynaecologist Professor WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948, head of the distinguished “Frauenklinik”Municipal Women's Clinic (fictional and historical) is the Staatliche Frauenklinik in Dresden, directed by Professor Kurt Warnekros from 1925 to 1948." in DresdenDresden (historical), city in Germany, did he find the proper understanding. Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 found that it was one of those cases where an individual is born with double gender predisposition. Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 had been listed as a man in the parish register but was to a much greater extent a woman, and over the years his true nature had released itself more and more. Through a number of bold and technically admirable operations Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 created the conditions for his patient to continue life as a woman.

(04) It was a young lady, distinctly feminine in thought and feeling, who came here as a convalescent last autumn to obtain citizenship. She was still highly nervous and upset after the serious surgery and the long illness, frightened, insecure and hesitant in the face of life, but as the practical difficulties were settled, she gradually got more courage to take up life under new conditions. She had a new identity, her name was changed to Lili ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 in the parish register (to the public she called herself Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931), and the marriage to Gerda WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener was not dissolved but declared invalid.

(05) There were in this new chapter of her life probably some months where all that was tragic in her life was forced back by a happy contentment, she said herself that she had the feeling of having been let out of a prison and she enjoyed finally being herself, to be allowed to realise her natural personality.

(06) Full of confidence and cheerful she left CopenhagenCopenhagen (historical), capital of Denmark in the beginning of June to travel to ParisParis (historical), capital of France after a visit to DresdenDresden (historical), city in Germany and from there on to MoroccoMorocco (historical), a country in northern Africa where she was to visit Gerda WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener and her Italian husband, captain PortaFernando Porta (b. 1897), Gerda Wegener’s second husband. The deep friendship that had linked EinarEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 and GerdaGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener together through the many working years was most beautifully reflected under the changed circumstances, and Gerda WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener was a patient, devoted and loving support to Lili ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931.

(07) When Lili ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 arrived in DresdenDresden (historical), city in Germany, Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 however preferred to keep her at his clinicMunicipal Women's Clinic (fictional and historical) is the Staatliche Frauenklinik in Dresden, directed by Professor Kurt Warnekros from 1925 to 1948." in order to perform one last and concluding operation. It went well and for a time it looked as if she would recover from it, but then it appeared that she was suffering from a serious illness, probably a cancer that developed very quickly. She suffered great pains but was conscious until the end.

(08) While Lili ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 expected the greatest things of her new life, demands that life would never have fulfilled and therefore would only have caused her great disappointments, it appeared from the beautiful and serene farewell letters she has sent to her family and friends that she had completely come to terms with death. On her deathbed, she completed an autobiography that she wished to be published in book form.

(09) Lili Elvenes's brotherbrother (fictional), Andreas’s brother, modeled on Holger Wegener (b. 1880), brother of Einar Wegener who lives near the childhood home in VejleVejle (historical), Einar Wegener’s birthplace in the Jutland region of Denmark had travelled down to her a couple of days ago. At her own request her funeral will take place in DresdenDresden (historical), city in Germany.

Mrs. LoulouLousie (Loulou) Lassen (1876–1947), a Danish journalist who interviewed the Wegeners and assisted Lili in an early draft of her memoirs.