Transcription

[Facsimile Image]

Fra Mand til Kvinde

Bogen om Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931.

(01) Om et Par Dage udkommer paa Hage & Clausens Forlag en Bog, som bærer Forfatternavnet Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931. Under Titlen „Fra Mand til Kvinde“ skildrer Bogen den tidligere danske Maler Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931s Fortid og fortsatte Liv som Kvinden Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931, der for to Maaneder siden døde paa FrauenklinikMunicipal Women's Clinic (fictional and historical) is the Staatliche Frauenklinik in Dresden, directed by Professor Kurt Warnekros from 1925 to 1948." i DresdenDresden (historical), city in Germany, det samme Sted, hvor den ansete tyske Gynækolog Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 gennem en Række dristige Operationer havde udløst hendes egentlige Køn.

(02) Bogen, der bestaar af Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931s egne Optegnelser, er udgivet af Lokalanzeigers herværende mangeaarige Korrespondent, Redaktør Ernst HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative, der
Redaktør Ernst
              Harthern.
Redaktør Ernst HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative.

tillige under Psevdonymet Niels HoyerNiels Hoyer (historical), pseudonym of Ernst Harthern, who composed and edited Man into Woman har et meget fint Navn som Forfatter og Lyriker.

(03) — Hvorledes kommer De til at udgive Bogen? spørger vi Redaktør HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative.

(04) — Jeg lærte Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 at kende under hendes Ophold her i KøbenhavnCopenhagen (historical), capital of Denmark, svarer han, hun fik Tillid til mig og bad mig hjælpe sig med at samle de Optegnelser, hvori hun skildrer sit Liv. Hun led saa meget under den Maade, hvorpaa man bedømte hende selv og hendes Skæbne, og alle de mange Misforstaaelser, hun var udsat for. Det laa hende meget stærkt paa Hjerte at faa Bogen ud, endnu paa Dødslejet var det hendes stadige Tanke.

(05) — Tror De ikke, at Bogen vil vække Forargelse?

(06) — Forargelse? svarer Redaktør HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative, nej, det vil der absolut ikke blive Tale om, dertil er det en alt for dybt alvorlig Bog. Det er, som jeg skriver i mit Forord, et menneskelig Dokument om en rystende menneskelig Tragedie, der ligger uden for alle tilvante Forestillinger…Jeg har efter Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931s udtrykkelige Ønske forelagt Bogen for Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948, der har læst den i min tyske Gengivelse…Han betegnede den over for mig som en Bog, der inden for læge — videnskaben, særlig inden for Biologernes og Psykiaternes Kres vil blive betragtet som et videnskabeligt Fund, fordi det er første Gang, at et intellektuelt udviklet Menneske – tilmed en skabende Kunstner – der er i Stand til at analysere sit eget Sjæleliv, beskriver et saadant ulykkeligt Dobbeltvæsens Tanker og Følelser.

(07) — Mener De, at Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 var et ulykkeligt Menneske?

(08) — Man behøvede blot at se paa hendes Øjne, de var altid saa uendelig bedrøvede, og samtidig var der i hendes Blik noget saa rørende ydmygt og kvindeligt.

(09) — Kendte De Maleren Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931?

(10) — Kun ganske flygtigt…jeg havde truffet ham et Par Gange, og han gjorde paa mig et helt andet Indtryk…Jeg vil indrømme, at første Gang jeg traf Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931, gav det et Chok i mig, men det varede kun et Øjeblik…siden tænkte jeg aldrig paa hendes Fortid, og naar vi kom til at nævne Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931, var det, som om det var en tredje Person…en Afdød, vi talte om…

(11) — De betragtede det altsaa som en Pligt at udgive Bogen?

(12) — Er det ikke en Pligt at opfylde en Døds sidste Vilje og rense et Minde, der er blevet plettet af alt for mange forkerte Forudsætninger? slutter Redaktør HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative…Læs hendes Bog, det er ingen Roman, det er heller intet Mesterværk, det er simpelt hen Sandheden… Sandheden om Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931.

HnHn. (historical), unidentified.

Translation

From Man into Woman

The book about Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931

(01) In a few days, a book will be published at Hage Clausen publishers bearing the author name Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931. Under the title “From Man into Woman” the book describes the former Danish painter Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931’s past and continuing life as the woman Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 who died at FrauenklinikMunicipal Women's Clinic (fictional and historical) is the Staatliche Frauenklinik in Dresden, directed by Professor Kurt Warnekros from 1925 to 1948." in DresdenDresden (historical), city in Germany two months ago, the same place where the German gynaecologist Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 through a series of bold operations had released her actual gender.

(02) The book, which consists of Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931’s own notes, is published by Lokalanzeiger’s -@Editor: PLC local correspondent through many years Ernst HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative, who in
Editor Ernst
              Harthern.
Editor Ernst HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative.

addition has a very fine reputation as a writer and poet under the pseudonym Niels HoyerNiels Hoyer (historical), pseudonym of Ernst Harthern, who composed and edited Man into Woman.

(03) — How did you come to publish the book? we ask editor HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative.

(04) — I got to know Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 during her stay here in CopenhagenCopenhagen (historical), capital of Denmark, he answers, she began to trust me and asked me to help her collect the notes wherein she describes her life. She suffered so much because of the way people judged her and her fate and all the many misunderstandings she met with. She had it very much at heart to get the book out, even on her deathbed it was her constant thought.

(05) — Don’t you think that the book will cause a scandal?

(06) — Scandal? editor HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative answers, no, that is absolutely out of the question, for that it is a much too deeply serious book. It is, as I write in my foreword, a human document of a terrible human tragedy beyond all customary ideas…I have at Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931’s specific request presented the book to Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 who has read it in my German reproduction…He described it to me as a book that within medical science, especially within the circle of biologists and psychiatrists, will be considered a scientific find because it is the first time that an intellectually developed person — moreover a creative artist — who is able to analyse her own mental life, -@Translator: MO describes the thoughts and feelings of such an unhappy double creature.

(07) — Do you think that Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 was an unhappy person?

(08) — You only have to look at her eyes, they were always so infinitely sad, and at the same time there was something so touchingly humble and feminine in her look.

(09) — Did you know the painter Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931?

(10) — Only quite superficially…I had met him a couple of times and he made a completely different impression on me…I must admit that the first time I met Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931, I was shocked, but it only lasted a moment…since then I never thought about her past and when we happened to mention Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931, it was as if it was a third person…as if we talked about the deceased…

(11) — So you considered it your duty to publish the book?

(12) — Isn’t it one’s duty to fulfil the last will of a dead person and clear a memory that has been stained by far too many incorrect assumptions? editor HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative finishes…Read her book, it is no novel, nor is it a masterpiece, it is simply the truth…the truth about Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931.

HnHn. (historical), unidentified.