Transcription

[Facsimile Image]

Socialdemokraten

Manden, der blev Kvinde

Redaktør HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative fortæller om Bogen om Maleren Ejnar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931, som blev til Fru Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931.              Maleren Ejnar
                  Wegener før Operationen gjorde ham til Kvinde.
Maleren Ejnar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 før Operationen gjorde ham til Kvinde.

(01) En af de sidste Aars mest opsigtvækkende lægevidenskabelige Begivenheder har været Dresdener-Professoren Dr. Kurt WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948' Operation, der forvandlede den danske Maler Ejnar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 til Kvinden Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931. For knapt et Par Maaneder siden afgik Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 ved Døden, men forinden havde hun forfattet en Bog, der skildrede hendes Tilværelses to Perioder, og som tidligere omtalt vil Bogen om kort Tid udkomme paa Hage & Clausens Forlag. Det er den tyske Forfatter og Journalist, Redaktør HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative; bedre kendt under sit Pseudonym Niels HoyerNiels Hoyer (historical), pseudonym of Ernst Harthern, who composed and edited Man into Woman, der efter den Afdødes Ønske har foretaget Udgivelsen. Vi havde i Gaar en Samtale med Redaktør HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative, der fortalte om den ejendommelige Bogs Tilblivelseshistorie og Ejnar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931-Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931s Tragedie.

Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931s Bekendelser.

(02) — Bogen, der er paa ca. 200 Sider, faar Titlen »Fra Mand til Kvinde« og Undertitlen »Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931s Bekendelser«, og den er en Selvbiografi, forsynet med et Forord og et Afslutningskapitel af mig, som jeg har udarbejdet paa Grundlag af Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931s Breve, da hun ved sin Død manglede et Kapitel i Bogens Fuldendelse. Forfatterindens Formaal med sit Arbejde har været at give en for alle Sensationer befriet Fremstilling af sit Tilfælde, og Bogen er blevet til paa Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 Foranledning, idet Fru ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 dog allerede før Operationen havde skrevet 20-30 Ark om sit Liv til privat Brug, som danner Bogens første Del. Skildringen er en Selvbiografi, hvori kun Navnet Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931, der er dannet efter FlodenElbe River (historical), river in Central Europe that runs through Dresden der løber gennem DresdenElbe River (historical), river in Central Europe that runs through Dresden, er bevaret uforandret, medens alle andre Personer af Diskretionshensyn bærer fingerede Navne. Ejnar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 hedder saaledes Andreas SparreAndreas Sparre (fictional), modeled on Einar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter. Iøvrigt kaldte Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 sig tilsidst i Privatlivet for Lili Ilse ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931.

Ejnar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931s tragiske Liv.

(03) — Hvem var Ejnar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931?

(04) — Maleren WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 var, da han blev opereret, en Mand i 40’ne. Hans Historie betegner ifølge de videnskabelige Autoriteter, der har undersøgt ham, noget enestaaende. I sin Ungdom var han udpræget maskulin og indgik da Ægteskab med Gerda WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener, men i Tidens Løb ændredes hans Køns Karakter i stedse voksende Grad i kvindelig Retning, indtil det feminine helt tog Overhaand, uden at han dog blot i det mindste blev homoseksuel. I hans splittede Sind udkæmpedes frygtelige Kampe, der gjorde ham fortvivlet og tilsidst bragte ham paa Selvmordets Rand, da han i ParisParis (historical), capital of France lærte Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 at kende, og denne vovede Operationen, der foretoges paa Statens KvindeklinikMunicipal Women's Clinic (fictional and historical) is the Staatliche Frauenklinik in Dresden, directed by Professor Kurt Warnekros from 1925 to 1948." i DresdenDresden (historical), city in Germany. Det første Indgreb foretoges i Marts 1930 og det næste i Juni, og efter det sidste var Forvandlingen saa fuldstændig, at Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 helt og fuldt kunde føre en normal Kvindes sædvanlige Liv, da Døden rev hende bort.

Den fuldstændige Forvandling.

(05) — Hvordan følte hun Forandringen?

(06) Ejnar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 var en elegant, intellektuel Mand, en forfinet Københavner med et vist Parisersnit, men at se til et Mandfolk. Jeg
Fru Lili Elbe
                  paa Spadseretur i København efter Prof.
                    Warnekros’ Behandling.
Fru Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 paa Spadseretur i KøbenhavnCopenhagen (historical), capital of Denmark efter Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948’ Behandling.

husker tydeligt hans intelligente faste Blik. Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 var af Ydre en kraftig Kvinde i 30,erne med store smukke brune Øjne af ægte kvindelig Karakter, blide og lidt hjælpeløse. Skikkelsen var udpræget feminin. Jeg hu- sker, at jeg var uhyggelig til Mode ved at skulle træffe hende, men hun var saa naturlig, at al Uhygge svandt væk – dog var hun ofte noget uligevægtig, ja næsten tøseagtig, hvad der skyldtes, at hun ligesom manglede den naturlige kvindelige Udviklings Forudsætninger, der ligger i Barndommens og Ungdommens Oplevelser. Hun saa paa Ejnar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 som en afdød Broder, men hun vilde ikke beskæftige sig med noget, der kunde minde hende om Fortiden. Hun opgav saaledes at male. Det pinte hende at blive opfattet som en Sensation og hun følte sig lykkeligst, hvor hun var ukendt.

Arbejdet er ikke Spekulation.

(07) — Vil Bogen ikke blive opfattet som grim Spekulation?

(08) — Det er mig ganske utænkeligt og i alt Fald ganske uberettiget! Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931s Tilfælde er saa enestaaende i Menneskehedens Historie, at det vilde være forkasteligt at hemmeligholde det. Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 erklærer, at mens tvekønnede Dyr ofte er observeret, saa er det første Gang et 100 Procents tvekønnet Menneske har været undersøgt. Kort før Operationen, konstaterede Seksualforskeren Prof. Magnus HirschfeldMagnus Hirschfeld (1868–1935), a German physician and one of the most influential sexologists of the time; Einar Wegener was examined at his Institute in March 1930 80 pCt.s Kvindepræg i Manden Ejnar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931s Blod.

(09) — Hvordan blev de Udgiver af Bogen?

(10) — Efter Operationen bragte Kunsthandler Ole HaslundOle Georg Haslund (1877–1962), co-owner of Ole Haslunds Hus, an art gallery in Copenhagen where the Wegeners exhibited mig i Forbin delse med Fru WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener, der bad mig foretage Udgivelsen. Bogen, der nu kommer paa Fransk, Tysk og Engelsk, er gennemset af Prof . WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948, der paa 200 Sider højst har foretaget et halvt Hundrede Rettelser. Han betegner Værket som en Guldgrube for enhver Psykiatriker.

Rex.Rex. (historical), unidentified

Translation

Socialdemokraten

The Man who Became a Woman

Editor HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative talks about the book about the painter Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 who became Mrs. Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931.              The painter Einar
                  Wegener before the operation made him a woman.
The painter Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 before the operation made him a woman.

(01) One of the most sensational medical events of the last years has been the DresdenDresden (historical), city in Germany Professor Dr. Kurt WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948’ operation that transformed the Danish painter Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 to the woman Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931. Just a few months ago Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 passed away but by then she had written a book describing the two periods of her life and as previously mentioned, the book will be published by Hage & Clausen publishers in the near future. It is the German writer and Journalist, editor HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative; better known under his pseudonym Niels HoyerNiels Hoyer (historical), pseudonym of Ernst Harthern, who composed and edited Man into Woman, who at the request of the deceased has undertaken the publication. Yesterday, we had a conversation with editor HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative who talked about the genesis of the extraordinary book and Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931-Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931’s tragedy.

The Confessions of Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931.

(02) — The book, which is about 200 pages long, will have the title “From Man into Woman” and the subtitle “The Confessions of Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931”, and it is an autobiography with a prefatory note and a closing chapter by me, which I have compiled on the basis of Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931’s letters as she was one chapter short of completing the book at her death. The writer’s intention with her work has been to give an account of her case free of all sensation, and the book has come about at Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948’s request, though before the operation Mrs. ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 had already written 20-30 sheets about her life that form the first part of the book. The depiction is an autobiography wherein only the name Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931, which is taken from the river that runs through DresdenElbe River (historical), river in Central Europe that runs through Dresden, is kept unchanged while all other characters for reasons of discretion bear fictitious names. Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 for instance is called Andreas SparreAndreas Sparre (fictional), modeled on Einar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter. Incidentally, at the end Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 called herself Lili Ilse ElvenesLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 in her private life.

Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931’s Tragic Life.

(03) — Who was Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931?

(04) — The painter WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 was, when he had the operation, a man in his 40’s. According to the scientific authorities, who have examined him, his story constitutes something unique. In his youth he was distinctly masculine and then he married Gerda WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener, but over the years, his sexual character changed to an ever-increasing degree in a female direction, until the feminine prevailed completely, without him becoming even in the least homosexual. In his divided mind terrible struggles were fought that made him despair, and in the end brought him to the verge of suicide, when he met Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 in ParisParis (historical), capital of France who risked the operation that was performed at the Municipal Women’s ClinicMunicipal Women's Clinic (fictional and historical) is the Staatliche Frauenklinik in Dresden, directed by Professor Kurt Warnekros from 1925 to 1948." in DresdenDresden (historical), city in Germany. The first procedure was performed in March 1930 and the next one in June, and after the last one the transformation was so complete that Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 could fully lead the usual life of a normal woman, when death snatched her way.

The Complete Transformation.

(05) — How did she experience the transformation?

(06) Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 was an elegant intellectual man, a refined Copenhagener with a certain Parisian style, but a man by appearance. I clearly remember his firm intelligent look.
Lili Elbe
                  taking a walk in Copenhagen after Prof. Warnekros’s treatment.
Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 taking a walk in CopenhagenCopenhagen (historical), capital of Denmark after Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948’s treatment.

In appearance Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 was a sturdy woman in her 30’s with big beautiful brown eyes of genuinely female character, gentle and a little helpless. Her figure was distinctly feminine. I remember that I felt uneasy about meeting her, but she was so natural that all uneasiness faded away – though often she was a little unbalanced, yes almost silly, which was due to the fact that she kind of lacked the basis of the natural female development, which lies in the experiences of childhood and youth. She looked on Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 as a deceased brother, but she did not want to concern herself with anything that could remind her of the past. Therefore she gave up painting. It pained her to be regarded as a sensation and she felt happiest where she was unknown.

The Work is Not Speculation.

(07) — Will the book not be seen as distasteful speculation?

(08) — That is quite inconceivable to me and certainly quite unjustifiable! Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931’s case is so unique in the history of mankind that it would be unacceptable to keep it secret. Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 states that while hermaphrodite animals have often been observed, it is the first time that a 100 percent hermaphrodite human has been examined. Shortly before the surgery, the sexologist Prof. Magnus HirschfeldMagnus Hirschfeld (1868–1935), a German physician and one of the most influential sexologists of the time; Einar Wegener was examined at his Institute in March 1930 established 80 percent female qualities in the man Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931’s blood.

(09) — How did you become the publisher of the book?

(10) — After the surgery, the art dealer Ole HaslundOle Georg Haslund (1877–1962), co-owner of Ole Haslunds Hus, an art gallery in Copenhagen where the Wegeners exhibited put me in touch with Mrs. WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener, who asked me to undertake the publication. The book, which will now appear in French, German and English, has been reviewed by Prof. WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 who in 200 pages has made about fifty corrections at the most. He describes the work as a gold mine for any psychiatrist.

Rex.Rex. (historical), unidentified