Transcription

[Facsimile Image]

Fra Mand til Kvinde.

Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931s Bog, som udkommer paa Onsdag.

(01) Paa onsdag udkommer hos Hage & Clausen under Titlen „Fra Mand til Kvinde“ en Række Optegnelser, som Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 har skrevet i de sidste Maaneder før sin Død i September i Aar, og hvori hun har søgt psykologisk at gøre Rede for den ejendommelige og tragiske Menneskeskæbne, der begyndte som Ejnar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 og afsluttedes som Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931.

(02) Det er „Berliner Lokalanzeiger“s herværende Redaktør Ernst HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative, som besørger Bogens Udgivelse, og vi har spurgt Red. HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative, hvilken Tilknytning han havde til Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931.

(03) — Maleren Ejnar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 kendte jeg kun ganske flygtigt – men da Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 efter den store Operation, som Professor WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 i DresdenDresden (historical), city in Germany havde foretaget, kom til KøbenhavnCopenhagen (historical), capital of Denmark, henvendte hun sig til mig og bad mig hjælpe hende med at udarbejde sine Optegnelser. Professor WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 havde opfordret hende til at nedskrive den ægtest mulige Skildring af sit indre Liv under alle de mærkelige Omskiftelser, men hun nærede Ængstelse for, at hun ikke kunde gøre det sandt nok.

(04) Jeg hjalp hende, og en stor Del af Bogen blev til under lange natlige Samtaler. Gennem stadige Spørgsmaal og Svar søgte vi at naa ind til hendes Sjælelivs dybeste Sandhed, mens min Sekretær stenograferede hvert Ord ned….

(05) — De nærede ingen Betænkeligheder for, at Bogens Hensigt skal blive misforstaaet?

(06) — I Begyndelsen var jeg ikke fri for det. Men efterhaanden som Bogen blev til, svandt min Angst. Den er, som Professor WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 har udtalt, Beretningen om en rystende, menneskelig Tragedie, men sandt og ægte fortalt af et Menneske paa et højt kulturelt og etisk Stade. Bogen er et Udtryk af Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931s evige Kamp for at faa Fred. Hun følte en enestaaende Befrielse og en Trang til at hjælpe og være god mod alle, men hun var samtidig uhyre menneskesky. Hendes største Rædsel var Sensation og Opsigt….

(07) Hun var undergaaet en saa fuldstændig Forandring, som tænkes kan. Mens Ejnar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 var en kompliceret og selvbevidst Natur, var Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 ganske usammensat og yderst beskeden, og nærede ingen Trang til at male.

(08) ….Men har jeg ikke gjort andet godt her i Verden, har jeg i hvert Fald gjort Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 Døden lettere. Hun bad mig indstændigt om at udgive den.

(09) Hun var begejstret for at kunne hjælpe Videnskaben, og hendes sidste Tanker drejede sig om Bogen. Hendes Hensigt med den var at takke alle dem, der havde været god imod hende og forklare Menneskeheden, at man ikke for ubetænksomt skal dømme et andet Menneske.

LeoLeo. (historical), unidentified

.
To Dedikationer fra en fransk Bog, den øverste skrevet af Maleren
                Ejnar Wegener, den nederste af
                Lili Elbe.
To Dedikationer fra en fransk Bog, den øverste skrevet af Maleren Ejnar Wegener,Einar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 den nederste af Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931.

Translation

From Man into Woman.

Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931’s book that is to be published on Wednesday.

(01) On Wednesday, a number of notes will be published under the title “From Man into Woman” at Hage and Clausen, written by Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 during the last months before her death in September this year, and wherein she has tried psychologically to account for the remarkable and tragic fate that began as Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 and ended as Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931.

(02) It is the local editor of “Berliner Lokalanzeiger” -@Editor: PLC Editor Ernst HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative who is in charge of the publication of the book and we have asked Ed. HarthernErnst Ludwig Harthern (née Jacobson) (1884–1969), German writer and editor of Man into Woman under the pseudonym, Niels Hoyer; Lili’s German friend in the narrative what connection he had to Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931.

(03) — The painter Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 I only knew quite superficially – but when Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931, after the surgery that Professor WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 had performed in DresdenDresden (historical), city in Germany, came to CopenhagenCopenhagen (historical), capital of Denmark, she approached me and asked me to help her compile her notes. Professor WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 had encouraged her to write down the truest possible account of her inner life during all the extraordinary changes, but she was anxious that she could not make it true enough.

(04) I helped her, and a large part of the book came about during long nightly conversations. Through continual questions and answers we tried to reach the deepest truth of her mental life while my secretary took down every word in shorthand.…

(05) — You did not have any concerns that the intention of the book will be misunderstood?

(06) — In the beginning, I was not free from them. But as the book materialised, my fear decreased. It is, as Professor WarnekrosKurt Warnekros (1882–1949), a German gynecologist who performed all but the first of four surgeries on Lili Elvenes; director of the Women’s Clinic in Dresden (Staatliche Frauenklinik) from 1925 to 1948 has stated, the narrative of a shocking human tragedy, but truly and genuinely told by a highly cultured and ethical person. The book is an expression of Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931’s endless struggle to find peace. She felt an extraordinary liberation and an urge to help and be good to everyone, but at the same time she was extremely shy. Her greatest horror was sensation and attention….

(07) She had undergone so complete a transformation as can be imagined. While Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 was a complex and self-conscious character, Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 was quite uncomplicated and extremely modest, and felt no desire to paint.

(08) ….But if I have done nothing else good in this world, I have at least made death easier for Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931. She implored me to publish it.

(09) She was enthusiastic about being able to help science, and her last thoughts concerned the book. Her intention with it was to thank all those who had been good to her and to explain to humanity that you should not judge another human being too thoughtlessly -@Translator: MO.

LeoLeo. (historical), unidentified.


 Two dedications from a French book, the top one written by the
              painter Einar Wegener, the bottom
              one by Lili Elbe.
Two dedications from a French book, the top one written by the painter Einar WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931, the bottom one by Lili ElbeLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931.