Transcription

[Sandheden Front Cover Facsimile Image]
[2-Page Article Facsimile Image]

En Bog om, hvordan Hr. WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 blev til Frøken Wegener.Lili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931

HasselbalchSteen Hasselbalch (1881-1952), a Danish publisher udgiver Skandalebogen.

(01) SPEKULATIONEN i Tryksager, som berører det kønslige Omraade, har efterhaanden faaet et saadant Omfang, at man skulde tro, at Politidirektøren sov og lod Anstødelighedsparagraffer -@Translator: MO være Anstødelighedsparagraffer. Maaske er Sandheden den, at Politidirektøren, bistaaet af Hr. MellerupEinar Mellerup (1882-1968), a police inspector in Copenhagen, -@Editor: PLC den drabelige Væbner, har saa travlt med at beskytte SteinckeKarl Kristian Steincke (1880-1963), a Danish politician, -@Translator: MO at de ikke kan have Blikket rettet mod andre Steder end dette Blad.

(02) For imidlertid at hjælpe Politidirektøren, underretter vi herved ham og Læserne om, at der i Foraaret vil udkomme en Bog hos HasselbalchSteen Hasselbalch (1881-1952), a Danish publisher, og den er en saa oplagt Spekulation i Folks Nyfigenhed overfor de seksuelle Spørgsmaal, at der absolut er Grund til Indskriden.

(03) Bogen er skrevet af Maleren WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931, der tidligere var Gerda WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegeners MandEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931. Den handler om MalerenEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931s Oplevelser under Forvandlingen fra Mand til Kvinde.

(04) Denne Forvandling fandt Sted for ikke længe siden i BerlinBerlin (historical), capital of Germany, hvor WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 paa Operationsbordet lod sig forvandle fra Mand til Kvinde.

Et ulykkeligt Ægteskab.

(05) MalerenEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931s Ægteskab var ulykkeligt. Han var ikke en rask og naturlig Mand. Halvvejs var han Kvinde, og dette medførte voldsomme Brydninger i Hjemmet. WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 led meget under de fortvivlede Forhold i Hjemmet. Han elskede sin HustruGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener med dyb og ægte Hengivenhed, men han havde ikke imod hende det naturlige mandige Begær, som en rigtig Mand føler overfor den Kvinde, han elsker. Han kæmpede samtidigt en fortvivlet Kamp mod en Dragelse mod andre Mænd, som han følte i sig.

(06) Han grublede mere og mere over disse Forhold, indtil han en Dag hørte om de Operationer, tyske Videnskabsmænd foretager, og som gør Mennesker af hans Slags sunde og naturlige ved at give dem deres rette Køn.

Hellere skifte Køn end blive ved at være ulykkelig.

(07) Fra det Øjeblik tog WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931s Tanker ny Retning. Han syntes næsten ikke, han kunde blive ved med at udholde den Skæbne, der havde givet ham en Kvindesjæl i en Mandskrop. Han tænkte da, at det maatte være bedre at skifte Køn end at blive ved at være ulykkelig. Hans HustruGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener forlangte nu Skilsmisse, og WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 gik gerne med dertil. Ikke fordi han ikke satte umaadelig Pris paa sin HustruGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener – for det gjorde han, – men fordi Drifterne i hans Krop ikke længere var vendt imod hendes.

(08) Han fandt nu, at det bedste, han kunde gøre, var at rejse til TysklandGermany is a western European country whose capital is Berlin. og der underkaste sig den Operation, der kunde forandre ham til en rigtig Kvinde.

(09) Han realiserede sin Plan og stod nogle Uger senere udenfor en PrivatklinikErwin Gohrbandt's private clinic (historical) at Augsburger Str. 66, Berlin i BerlinBerlin (historical), capital of Germanys fornemme Kvarter.

(10) Han ringede paa og blev modtaget af en venlig Sygeplejerske, der bad ham tage Plads og skrive sit Navn i en Modtagelsesbog, som blev forevist LægenErwin Gohrbandt (1890–1965), a Berlin surgeon who performed the first operation on Lili Elvenes in 1930. WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 skrev sit Navn og satte sig ned for at vente, men han havde næppe taget Plads, før Døren paany gik op, og LægenErwin Gohrbandt (1890–1965), a Berlin surgeon who performed the first operation on Lili Elvenes in 1930 traadte ind.

“Det er ikke værre end at gaa til Tandlægen,”

(11) sagde han til WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931, da han havde angivet sit Ærinde, som gik ud paa at spørge, om det var en meget alvorlig Operation, der skulde til for at gøre ham til Kvinde.

(12) WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 lod sig derpaa indlægge paa KlinikenErwin Gohrbandt's private clinic (historical) at Augsburger Str. 66, Berlin, og et Par Dage efter fandt Operationen Sted.

(13) WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931s Baare blev kørt ind i Operationsstuen, der blev lagt en Kloroformmaske paa hans Ansigt, og for sidste Gang sov han ind som Mand.

(14) Da han vaagnede i sin Seng, var han Kvinde. Operationen var overstaaet, og den var forløbet heldigt.

(15) “Naa, FrøkenLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931, hvordan gaar det?” spurgte OverlægenErwin Gohrbandt (1890–1965), a Berlin surgeon who performed the first operation on Lili Elvenes in 1930 venligt. WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 smilede.

(16) For første Gang var hun blevet tiltalt som Kvinde, og hendes Kvindesjæl frydede sig over endelig at bo i et Kvindelegeme.

(17) …. Det varede ikke ret længe, før hun var kommet sig fuldkommen efter Operationen og blev udskrevet fra KlinikenErwin Gohrbandt's private clinic (historical) at Augsburger Str. 66, Berlin.

(18) Hun befandt sig nu pludselig i en højst mærkværdig Situation. Kvinde var hun, men hun slæbte stadig rundt med et Mandsnavn og med Papirer, der lød paa, at hun var Mand.

(19) Hun havde hurtigt vænnet sig til Kvindetøj, og hun befandt sig langt bedre i denne Klædning end i Mandstøj. Men nu maatte hun ogsaa have Papirer, der lød paa, at hun var Kvinde.

(20) Det viste sig yderst vanskeligt at faa disse Papirer. Der krævedes et Utal af Undersøgelser og Attester fra Embedslæger og Retslægeraad men omsider faldt da Ministeriets Afgørelse, som gik ud paa, at naar hun faktisk var Kvinde, saa skulde hun
[Page 2]
ogsaa have Papirer, der lød paa at hun var det. Hun antog da Navnet Lily WegenerLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931, og som saadan blev hun ogsaa indført i Kirkebøgerne. Manden WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 blev samtidigt slettet af Kirkebogen, og Frk. WegenerLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931s Ret til at bære Kvindenavnet var derefter uomstødelig.


A man in striped pajamas is sitting up in a bed. A woman with
           short hair, dressed in an elegant pantsuit, sits at the end of the bed smiling
           at the man. A lit candle is on the bedside table. The cartoon is signed A.R.
           CANE.
I vore Dage kan man vente sig alt. Forleden kom min Fætter op og besøgte mig. Hun var blevet til en Kusine, siden jeg sidst saa hende.

Mødet med den tidligere Hustru.Gerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener

(21) Ikke ret længe efter mødte Lily WegenerLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 sin tidligere Hustru.Gerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener -@Translator: MO

(22) Det var med ikke ringe Spænding, hun gik til dette Møde. Hun skulde nu for første Gang gense den KvindeGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener, som hun havde været gift med, og som hun i Ægteskabet havde pint og skuffet saa smerteligt.

(23) Men Gerda WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener sluttede LilyLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 i sine Arme, saa snart de mødtes. De var nu to Kvinder, der stod overfor hinanden. De var paa lige Fod, og al den gamle Sympati fra Forlovelsens og Hvedebrødsdagenes Tid dukkede op i hende.

(24) Og LilyLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 gik det lige saadan. Hun var rørt til Taarer over Gensynet. Vel smilede hun, men store Taarer trillede hende dog ned over Kinderne.

(25) De to Damer sluttede et nyt Venskab, og det endte med, at de enedes om, at GerdaGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener skulde adoptere sin tidligere MandEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931, saa hun blev hendes Datter.

(26) Der viste sig ikke store Vanskeligheder ved Adoptionen. Ministeriet bevilgede gerne, at Fru WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener adopterede Frk. Lily WegenerLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931, og paa denne Maade blev den tidligere ÆgtemandEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 nu Datter i Huset hos sin forhenværende HustruGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener.

Skandalebogen.

(27) Alt dette kunde være meget godt, men det, der maa vække enhver sundttænkende Mands Forargelse, er den Omstændighed, at Frk. WegenerLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 nu vil udgive en Skandalebog.

(28) Bogen kommer i Frk. WegenerLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931s Navn, men Loulou LassenLousie (Loulou) Lassen (1876–1947), a Danish journalist who interviewed the Wegeners and assisted Lili in an early draft of her memoirs fra “Politiken” har skrevet den for hende, og den giver en udpenslet Skildring af de erotiske Fornemmelser, Mennesket Wegener -@Editor: KEJ har oplevet, dels som mand og dels som Kvinde.

(29) Kan man virkelig det?

(30) Er en saadan Udpensling ikke for utiltalende for et anset Forlag som HasselbalchSteen Hasselbalch (1881-1952), a Danish publishers. Vi troede Jo, men HasselbalchSteen Hasselbalch (1881-1952), a Danish publisher mener altsaa Nej.

Translation

[Sandheden Front Cover Facsimile Image]
[2-Page Article Facsimile Image]

A Book About How Mr. WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 Became Miss WegenerLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931.

HasselbalchSteen Hasselbalch (1881-1952), a Danish publisher Publishes the Scandalous Book.

(01) THE SPECULATION in printed matter touching on the sexual domain has by now taken on such proportions that one would think that the commissioner of police was asleep and let obscenity paragraphs -@Translator: MO be obscenity paragraphs. Perhaps the truth is that the commissioner of police aided by Mr. MellerupEinar Mellerup (1882-1968), a police inspector in Copenhagen, -@Translator: PLChis formidable esquire, is so busy protecting SteinckeKarl Kristian Steincke (1880-1963), a Danish politician, -@Translator: MOthat they cannot have their glance directed to other places than this magazine.

(02) But to help the commissioner of police we hereby inform him and the readers that a book will be published by HasselbalchSteen Hasselbalch (1881-1952), a Danish publisher in the spring and that it is such an obvious speculation in people’s curiosity towards the sexual questions that there is absolutely cause for intervention.

(03) The book is written by the painter WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931, who was formerly Gerda WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener's husbandEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931. It is about the painterEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931’s experiences during the transformation from man into woman.

(04) This transformation took place not long ago in BerlinBerlin (historical), capital of Germany, where on the operating table WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 let himself be transformed from man into woman.

An Unhappy Marriage.

(05) The painterEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931’s marriage was unhappy. He was not a well and natural man. He was halfway woman and this caused severe conflicts in the home. WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 suffered greatly under the desperate conditions in the home. He loved his wifeGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener with a deep and genuine affection, but he did not have the natural masculine desire towards her that a real man feels for the woman he loves. At the same time, he fights a desperate fight against an attraction to other men that he felt within himself.

(06) He brooded more and more on these matters until one day he heard about the operations performed by German scientists that make people of his kind healthy and natural by giving them their proper sex.

Better Change Your Sex than Remain Unhappy.

(07) From that moment on WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931's thoughts took a new direction. He hardly thought that he could continue to endure the fate that had given him a woman’s soul in a man’s body. He then thought that it must be better to change sex than to remain unhappy. His wifeGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener now filed for a divorce and WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 willingly agreed to this. Not because he did not appreciate his wifeGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener – immensely he did, – but because the instincts in his body were no longer turned towards hers.

(08) He now found that the best he could do was to travel to GermanyGermany is a western European country whose capital is Berlin. and undergo the operation that could change him into a real woman there.

(09) He carried out his plan and some weeks later he was standing outside a private clinicErwin Gohrbandt's private clinic (historical) at Augsburger Str. 66, Berlin in the fashionable quarter of BerlinBerlin (historical), capital of Germany.

(10) He rang the doorbell and was received by a friendly nurse who asked him to take a seat and write his name in a reception book that was shown to the doctorErwin Gohrbandt (1890–1965), a Berlin surgeon who performed the first operation on Lili Elvenes in 1930. WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 wrote his name and sat down to wait, but he had hardly taken a seat before the door was opened again and the doctorProfessor Gebhard (fictional), modeled on Erwin Gohrbandt (1890–1965), a Berlin surgeon who performed the first operation on Lili Elvenes in 1930 stepped in.

“It Is No Worse Than Going to the Dentist,”

(11) he said to WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931, when he had stated his errand which was to ask if it was a very serious operation that was needed to make him a woman.

(12) WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 then admitted himself to the clinicErwin Gohrbandt's private clinic (historical) at Augsburger Str. 66, Berlin, and a few days later the operation took place.

(13) WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931’s gurney was pushed into the operating room, a chloroform mask was put on his face, and for the last time he fell asleep as a man.

(14) When he woke up in his bed, he was a woman. The operation was over and it had been a success.

(15) “Well, MissLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931, how are you doing?” the senior physicianErwin Gohrbandt (1890–1965), a Berlin surgeon who performed the first operation on Lili Elvenes in 1930 asked in a friendly manner. WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 smiled.

(16) For the first time, she was addressed as a woman and her woman’s soul rejoiced in finally dwelling in a woman’s body.

(17) …. It was not long before she had recovered completely from the operation and was discharged from the clinicErwin Gohrbandt's private clinic (historical) at Augsburger Str. 66, Berlin.

(18) She was now suddenly in a very peculiar situation. A woman she was but she was still carrying around a man’s name and papers stating that she was a man.

(19) She had quickly become accustomed to women’s clothes and she was far more comfortable in this clothing than in men’s clothes. But now she must also have papers stating that she was a woman.

(20) It proved extremely difficult to get these papers. It took countless examinations and certificates from community physicians and the Medico-legal Council, but eventually the ministry arrived at its decision to the effect that when she actually was a woman she should
[Page 2]
also have papers stating that she was so. She then assumed the name Lily WegenerLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931, and as such she was also entered into the parish registers. At the same time the man WegenerEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 was struck from the parish register and Miss WegenerLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931's right to bear the woman’s name was incontestable after that.


A man in striped pajamas is sitting up in a bed. A woman with
           short hair, dressed in an elegant pantsuit, sits at the end of the bed smiling
           at the man. A lit candle is on the bedside table. The cartoon is signed A.R.
           CANE.
Nowadays, you can expect anything. The other day my (male) cousin (Fætter) came up to see me. He had become my (female) cousin (Kusine) since I saw him last.

Meeting the Former Wife.Gerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener

(21) Not long after this, Lily WegenerLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 met her former wifeGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener. -@Translator: MO

(22) It was with considerable anticipation that she went to this meeting. For the first time she was now to see this womanGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener again, to whom she had been married and whom in the marriage she had tortured and disappointed so painfully.

(23) But Gerda WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener clasped LilyLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 in her arms as soon as they met. They were now two women standing face to face. They were on equal terms and all the old sympathy from the time of the engagement and the honeymoon rose in her.

(24) And the same happened to LilyLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931. She was moved to tears by the reunion. She was certainly smiling but big tears rolled down her cheeks.

(25) The two ladies formed a new friendship and they ended up agreeing that GerdaGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener should adopt her former husbandEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931, so that she became her daughter.

(26) No great difficulties appeared in connection with the adoption. The ministry willingly granted that Mrs. WegenerGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener adopted Miss Lily WegenerLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931, and in this way the former husbandEinar Magnus Andreas Wegener (b. 1882), a Danish painter; married to Gerda Wegener; died as Lili Elbe in Dresden, 1931 now became a daughter in the house of her former wifeGerda Maria Frederikke Gottlieb Wegener (1885-1940), an art deco painter and illustrator; married to Einar Wegener.

The Scandalous Book.

(27) This could all be very well but what must give offence to any sanely thinking man is the fact that Miss WegenerLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931 is now going to publish a scandalous book.

(28) The book will appear in Miss WegenerLili Elbe (fictional and historical), legal name Lili Ilse Elvenes; born Einar Wegener (1882), died in Dresden, 1931's name, but Loulou LassenLousie (Loulou) Lassen (1876–1947), a Danish journalist who interviewed the Wegeners and assisted Lili in an early draft of her memoirs from “Politiken” has written it for her and it gives an unnecessarily detailed description of the erotic feelings that the person Wegener -@Editor: KEJ has experienced as a man and as a woman respectively.

(29) Can you really do that?

(30) Is such an unnecessarily detailed description not too repulsive for a distinguished publisher such as HasselbalchSteen Hasselbalch (1881-1952), a Danish publisher's. We thought Yes, but HasselbalchSteen Hasselbalch (1881-1952), a Danish publisher obviously thinks No.