Sandheden


Transcription

[Facsimile Image]

(001) En Bog om, hvordan Hr. WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- blev til Frøken Wegener.Lili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative.

HasselbalchSteen Hasselbach (historical) -- Danish publisher udgiver Skandalebogen.

(001) SPEKULATIONEN i Tryksager, som berører det kønslige Omraade, har efterhaanden faaet saadan et Omfang, at man skulde tro, at Politidirektøren sov og lod Anstødelighedsparagraffer -@Translator: MO være Anstødelighedsparagraffer. Maaske er Sandheden den, at Politidirektøren, bistaaet af Hr. MellerupEinar Mellerup (historical) -- , -@Editor: PLC den drabelige Væbner, har saa travlt med at beskytte SteinckeK. K. Steincke (historical) -- , -@Translator: MO at de ikke kan have Blikket rettet mod andre Steder end dette Blad.

(002) For imidlertid at hjælpe Politidirektøren, underretter vi herved ham og Læserne om, at der i Foraaret vil udkomme en Bog hos HasselbalchSteen Hasselbach (historical) -- Danish publisher, og den er en saa oplagt Spekulation i Folks Nyfigenhed overfor de seksuelle Spørgsmaal, at der absolut er Grund til Indskriden.

(003) Bogen er skrevet af Maleren WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- , der tidligere var Gerda WegenerGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- s MandEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- . Den handler om MalerenEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- s Oplevelser under Forvandlingen fra Mand til Kvinde.

(004) Denne Forvandling fandt Sted for ikke længe siden i BerlinBerlin -- City in Germany, hvor WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- paa Operationsbordet lod sig forvandle fra Mand til Kvinde.

Et ulykkeligt Ægteskab.

(005) Malerens Ægteskab var ulykkeligt. Han var ikke en rask og naturlig Mand. Halvvejs var han Kvinde, og dette medførte voldsomme Brydninger i Hjemmet. WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- led meget under de fortvivlede Forhold i Hjemmet. Han elskede sin HustruGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- med dyb og ægte Hengivenhed, men han havde ikke imod hende det naturlige mandige Begær, som en rigtig Mand føler overfor den Kvinde, han elsker. Han kæmper samtidigt en fortvivlet Kamp mod en Dragelse mod andre Mænd, som han følte i sig.

(006) Han grublede mere og mere over disse Forhold, indtil han en Dag hørte om de Operationer, tyske Videnskabsmænd foretager, og som gør Mennesker af hans Slags sunde og naturlige ved at give dem deres rette Køn.

Hellere skifte Køn end blive ved at være ulykkelig.

(007) Fra det Øjeblik tog WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- s Tanker ny Retning. Han syntes næsten ikke, han kunde blive ved med at udholde den Skæbne, der havde givet ham en Kvindesjæl i en Mandskrop. Han tænkte da, at det maatte være bedre at skifte Køn end at blive ved at være ulykkelig. Hans HustruGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- forlangte nu Skilsmisse, og WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- gik gerne med dertil. Ikke fordi han ikke satte umaadelig Pris paa sin HustruGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- – for det gjorde han, – men fordi Drifterne i hans Krop ikke længere var vendt imod hendes.

(008) Han fandt nu, at det bedste, han kunne gøre, var at rejse til TysklandGermany -- Country in Europe og der underkaste sig den Operation, der kunde forandre ham til en rigtig Kvinde.

(009) Han realiserede sin Plan og stod nogle Uger senere udenfor en PrivatklinikProf. Gebhard's Sanatorium -- Historical place not identified; possibly modeled on Erwin Gohrbandt's private clinic at Augsburger Str. 63 in Berlin i BerlinBerlin -- City in Germanys fornemme Kvarter.

(010) Han ringede paa og blev modtaget af en venlig Sygeplejerske, der bad ham tage Plads og skrive sit Navn i en Modtagelsesbog, som blev forevist LægenDr. Gebhard (fictional and historical) Linked to: #gohrbandt -- . WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- skrev sit Navn og satte sig ned for at vente, men han havde næppe taget Plads, før Døren paany gik op, og LægenDr. Gebhard (fictional and historical) Linked to: #gohrbandt -- traadte ind.

“Det er ikke værre end at gaa til Tandlægen,”

(011) sagde han til WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- , da han havde angivet sit Ærinde, som gik ud paa at spørge, om det var en meget alvorlig Operation, der skulde til for at gøre ham til Kvinde.

(012) WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- lod sig derpaa indlægge paa KlinikenProf. Gebhard's Sanatorium -- Historical place not identified; possibly modeled on Erwin Gohrbandt's private clinic at Augsburger Str. 63 in Berlin, og et Par Dage efter fandt Operationen Sted.

(013) Wegeners Baare blev kørt ind i Operationsstuen, der blev lagt en Kloroformmaske paa hans Ansigt, og for sidste Gang sov han ind som Mand.

(014) Da han vaagnede i sin Seng, var han Kvinde. Operationen var overstaaet, og den var forløbet heldigt.

(015) “Naa, FrøkenLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative., hvordan gaar det?” spurgte OverlægenDr. Gebhard (fictional and historical) Linked to: #gohrbandt -- venligt. WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- smilede.

(016) For første Gang var hun blevet tiltalt som Kvinde, og hendes Kvindesjæl frydede sig over endelig at bo i et Kvindelegeme.

(017) …. Det varede ikke ret længe, før hun var kommet sig fuldkommen efter Operationen og blev udskrevet fra KlinikenProf. Gebhard's Sanatorium -- Historical place not identified; possibly modeled on Erwin Gohrbandt's private clinic at Augsburger Str. 63 in Berlin.

(018) Hun befandt sig nu pludselig i en højst mærkværdig Situation. Kvinde var hun, men hun slæbte stadig rundt med et Mandsnavn og med Papirer, der lød paa, at hun var Mand.

(019) Hun havde hurtigt vænnet sig til Kvindetøj, og hun befandt sig langt bedre i denne Klædning end i Mandstøj. Men nu maatte hun ogsaa have Papirer, der lød paa, at hun var Kvinde.

(020) Det viste sig yderst vanskeligt at faa disse Papirer. Der krævedes et Utal af Undersøgelser og Attester fra Embedslæger og Retslægeraad men omsider faldt da Ministeriets Afgørelse, som gik ud paa, at naar hun faktisk var Kvinde, saa skulde hun ogsaa have Papirer, der lød paa at hun var det. Hun antog da Navnet Lily WegenerLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative., og som saadan blev hun ogsaa indført i Kirkebøgerne. Manden WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- blev samtidigt slettet af Kirkebogen, og Frk. WegenerLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative.s Ret til at bære Kvindenavnet var derefter uomstødelig.


A man in striped pajamas is sitting up in a bed. A woman with
           short hair, dressed in an elegant pantsuit, sits at the end of the bed smiling
           at the man. A lit candle is on the bedside table. The cartoon is signed A.R.
           CANE.
I vore Dage kan man vente sig alt. Forleden kom min Fætter op og besøgte mig. Hun var blevet til en Kusine, siden jeg sidst saa hende.

Mødet med den tidligere Hustru.Gerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre --

(021) Ikke ret længe efter mødte Lily WegenerLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative. sin tidligere Hustru.Gerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- -@Translator: MO

(022) Det var med ikke ringe Spænding, hun gik til dette Møde. Hun skulde nu for første Gang gense den KvindeGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- , som hun havde været gift med, og som hun i Ægteskabet havde pint og skuffet saa smerteligt.

(023) Men Gerda WegenerGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- sluttede LilyLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative. i sine Arme, saa snart de mødtes. De var nu to Kvinder, der stod overfor hinanden. De var paa lige Fod, og al den gamle Sympati fra Forlovelsens og Hvedebrødsdagenes Tid dukkede op i hende.

(024) Og LilyLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative. gik det lige saadan. Hun var rørt til Taarer over Gensynet. Vel smilede hun, men store Taarer trillede hende dog ned over Kinderne.

(025) De to Damer sluttede et nyt Venskab, og det endte med, at de enedes om, at GerdaGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- skulde adoptere sin tidligere MandEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- , saa hun blev hendes Datter.

(026) Der viste sig ikke store Vanskeligheder ved Adoptionen. Ministeriet bevilgede gerne, at Fru WegenerGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- adopterede Frk. Lily WegenerLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative., og paa denne Maade blev den tidligere ÆgtemandEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- nu DatterLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative. i Huset hos sin forhenværende HustruGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- .

Skandalebogen.

(027) Alt dette kunde være meget godt, men det, der maa vække enhver sundttænkende Mands Forargelse, er den Omstændighed, at Frk. WegenerLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative. nu vil udgive en Skandalebog.

(028) Bogen kommer i Frk. WegenerLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative.s Navn, men Loulou LassenLoulou Lassen (historical) -- Danish journalist fra “Politiken” har skrevet den for hende, og den giver en udpenslet Skildring af de erotiske Fornemmelser, Mennesket Wegener -@Editor: KEJ har oplevet, dels som mand og dels som Kvinde.

(029) Kan man virkelig det?

(030) Er en saadan Udpensling ikke for utiltalende for et anset Forlag som HasselbalchSteen Hasselbach (historical) -- Danish publishers. Vi troede Jo, men HasselbalchSteen Hasselbach (historical) -- Danish publisher mener altsaa Nej.

Translation

[Facsimile Image]

(001) A Book About How Mr. WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- Became Miss WegenerLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative..

Hasselbalch Steen Hasselbach (historical) -- Danish publisherPublishes the Scandalous Book.

(001) THE SPECULATION in printed matter touching on the sexual domain has by now taken on such proportions that one would think that the commissioner of police was asleep and let obscenity paragraphs -@Translator: MO be obscenity paragraphs. Perhaps the truth is that the commissioner of police aided by Mr. MellerupEinar Mellerup (historical) -- , -@Translator: PLChis formidable esquire, is so busy protecting SteinckeK. K. Steincke (historical) -- , -@Translator: MOthat they cannot have their glance directed to other places than this magazine.

(002) But to help the commissioner of police we hereby inform him and the readers that a book will be published by HasselbalchSteen Hasselbach (historical) -- Danish publisher in the spring and that it is such an obvious speculation in people’s curiosity towards the sexual questions that there is absolutely cause for intervention.

(003) The book is written by the painter WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- , who was formerly Gerda WegenerGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- 's husbandEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- . It is about the painterEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- ’s experiences during the transformation from man into woman.

(004) This transformation took place not long ago in BerlinBerlin -- City in Germany, where on the operating table WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- let himself be transformed from man into woman.

An Unhappy Marriage.

(005) The painter’s marriage was unhappy. He was not a well and natural man. He was halfway woman and this caused severe conflicts in the home. WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- suffered greatly under the desperate conditions in the home. He loved his wifeGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- with a deep and genuine affection, but he did not have the natural masculine desire towards her that a real man feels for the woman he loves. At the same time, he fights a desperate fight against an attraction to other men that he felt within himself.

(006) He brooded more and more on these matters until one day he heard about the operations performed by German scientists that make people of his kind healthy and natural by giving them their proper sex.

Better Change Your Sex than Remain Unhappy.

(007) From that moment on WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- 's thoughts took a new direction. He hardly thought that he could continue to endure the fate that had given him a woman’s soul in a man’s body. He then thought that it must be better to change sex than to remain unhappy. His wifeGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- now filed for a divorce and WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- willingly agreed to this. Not because he did not appreciate his wifeGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- – he did, – but because the instincts in his body were no longer turned towards hers.

(008) He now found that the best he could do was to travel to GermanyGermany -- Country in Europe and undergo the operation that could change him into a real woman there.

(009) He carried out his plan and some weeks later he was standing outside a private clinicProf. Gebhard's Sanatorium -- Historical place not identified; possibly modeled on Erwin Gohrbandt's private clinic at Augsburger Str. 63 in Berlin in the fashionable quarter of BerlinBerlin -- City in Germany.

(010) He rang the doorbell and was received by a friendly nurse who asked him to take a seat and write his name in a reception book that was shown to the doctorDr. Gebhard (fictional and historical) Linked to: #gohrbandt -- . WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- wrote his name and sat down to wait, but he had hardly taken a seat before the door was opened again and the doctorDr. Gebhard (fictional and historical) Linked to: #gohrbandt -- stepped in.

“It Is No Worse Than Going to the Dentist,”

(011) he said to WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- , when he had stated his errand which was to ask if it was a very serious operation that was needed to make him a woman.

(012) WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- then admitted himself to the clinicProf. Gebhard's Sanatorium -- Historical place not identified; possibly modeled on Erwin Gohrbandt's private clinic at Augsburger Str. 63 in Berlin, and a few days later the operation took place.

(013) Wegener’s gurney was pushed into the operating room, a chloroform mask was put on his face, and for the last time he fell asleep as a man.

(014) When he woke up in his bed, he was a woman. The operation was over and it had been a success.

(015) “Well, MissLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative., how are you doing?” the senior physician Dr. Gebhard (fictional and historical) Linked to: #gohrbandt -- asked in a friendly manner. WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- smiled.

(016) For the first time, she was addressed as a woman and her woman’s soul rejoiced in finally dwelling in a woman’s body.

(017) …. It was not long before she had recovered completely from the operation and was discharged from the clinicProf. Gebhard's Sanatorium -- Historical place not identified; possibly modeled on Erwin Gohrbandt's private clinic at Augsburger Str. 63 in Berlin.

(018) She was now suddenly in a very peculiar situation. A woman she was but she was still carrying around a man’s name and papers stating that she was a man.

(019) She had quickly become accustomed to women’s clothes and she was far more comfortable in this clothing than in men’s clothes. But now she must also have papers stating that she was a woman.

(020) It proved extremely difficult to get these papers. It took countless examinations and certificates from community physicians and the Medico-legal Council, but eventually the ministry arrived at its decision to the effect that when she actually was a woman she should also have papers stating that she was so. She then assumed the name Lily WegenerLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative., and as such she was also entered into the parish registers. At the same time the man WegenerEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- was struck from the parish register and Miss WegenerLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative.'s right to bear the woman’s name was incontestable after that.


A man in striped pajamas is sitting up in a bed. A woman with
           short hair, dressed in an elegant pantsuit, sits at the end of the bed smiling
           at the man. A lit candle is on the bedside table. The cartoon is signed A.R.
           CANE.
Nowadays, you can expect anything. The other day my (male) cousin (Fætter) came up to see me. He had become my (female) cousin (Kusine) since I saw him last.

Meeting the Former Wife.Gerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre --

(021) Not long after this, Lily WegenerLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative. met her former wifeGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- . -@Translator: MO

(022) It was with considerable anticipation that she went to this meeting. For the first time she was now to see this womanGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- again, to whom she had been married and whom in the marriage she had tortured and disappointed so painfully.

(023) But Gerda WegenerGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- clasped LilyLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative. in her arms as soon as they met. They were now two women standing face to face. They were on equal terms and all the old sympathy from the time of the engagement and the honeymoon rose in her.

(024) And the same happened to LilyLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative.. She was moved to tears by the reunion. She was certainly smiling but big tears rolled down her cheeks.

(025) The two ladies formed a new friendship and they ended up agreeing that GerdaGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- should adopt her former husbandEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- , so that she became her daughter.

(026) No great difficulties appeared in connection with the adoption. The ministry willingly granted that Mrs. WegenerGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- adopted Miss Lily WegenerLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative., and in this way the former husbandEinar Wegener (historical) Linked to: #sparreAn #lili -- now became a daughter in the house of her former wifeGerda Wegener (historical) Linked to: #sparreGre -- .

The Scandalous Book.

(027) This could all be very well but what must give offence to any sanely thinking man is the fact that Miss WegenerLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative. is now going to publish a scandalous book.

(028) The book will appear in Miss WegenerLili (fictional and historical) Linked to: #sparreAn #wegenerE -- Our project editors have been unable to verify that Lili Elbe used the pseudonym Lili Courtaud outside of its use in the narrative.'s name, but Loulou LassenLoulou Lassen (historical) -- Danish journalist from “Politiken” has written it for her and it gives an unnecessarily detailed description of the erotic feelings that the the person Wegener -@Editor: KEJ has experienced as a man and as a woman respectively.

(029) Can you really do that?

(030) Is such an unnecessarily detailed description not too repulsive for a distinguished publisher such as HasselbalchSteen Hasselbach (historical) -- Danish publisher's. We thought Yes, but HasselbalchSteen Hasselbach (historical) -- Danish publisher obviously thinks No.